Bestaan er theologische deugden?

thomas.jpgEen eigen vertaling van Thomas van Aquino, Summa theologiae I-II, q. 62, a. 1 ‘Of er ook theologische deugden zijn’

Het schijnt dat er geen theologische deugden zijn.

[Arg. 1] Er wordt immers gezegd in boek 7 van [Aristoteles’] Fysica dat “de deugd een dispositie van iets volkomens tot het beste is – volkomen zeg ik, dat wil zeggen met een natuurlijke dispositie”. Maar wat goddelijk is gaat boven de menselijke natuur uit. De theologische deugden zijn dus geen deugden van de mens.

Lees verder

Naastenliefde begint thuis

OrigenesMeerdere keren per week vallen er bij ons brieven van goededoelenorganisaties op de mat. Ze zijn geadresseerd aan de vorige eigenaren van het huis dat we sinds enkele weken bewonen. Bedelbrieven worden ze wel genoemd, bedoeld om onze vrijgevigheid aan te wakkeren. Reeds op de buitenkant van de enveloppen prijken hartverscheurende afbeeldingen en motiverende leuzen. Kinderen in armoede, volwassenen met ongeneeslijke ziektes, huisdieren zonder thuis – allen verlangen ze onze financiële ondersteuning.

Lees verder

Thomas van Aquino over handel

Thomas van Aquino

Thomas van Aquino

Of het geoorloofd is in de handel iets duurder te verkopen dan men het gekocht heeft.

Ik antwoord hierop dat handelaar-zijn zeggen wil: zich toeleggen op de ruil van goederen. Maar er is, zoals de Wijsgeer [Aristoteles] zegt in het eerste deel van zijn Politica (h. 5 en 6) tweeërlei soort van ruil. De een als het ware van nature en noodzakelijk, dat is namelijk de ruil waarbij een goed tegen goed of goederen tegen geld worden geruild omwille van de benodigdheden van het leven. En deze soort van ruil behoort eigenlijk niet tot de handel maar meer tot de (staat)huishoudkunde, welke tot taak heeft het huishouden of de staat te voorzien van de dingen die voor het leven noodzakelijk zijn. De andere soort van ruil evenwel is die waarbij geld tegen geld of het een of ander soort goederen tegen geld geruild worden, niet omwille van de noodzakelijkheden van het leven, maar om winst te verwerven. En het is deze soort van ruil die in de eigenlijke zin tot de handel schijnt te behoren, volgens de Wijsgeer.

Lees verder

Over het bestaan van God

Binnen orthodox-protestantse milieus is het geen vraag en als dat het wel is dan in ieder geval een ongelovige vraag. Namelijk de vraag naar het bestaan van God. Het theïstische godsbeeld, met een persoonlijke God die alles regeert, staat nog fier overeind.  Recent onderzoek wijst echter uit dat één op de zes predikanten in Nederland niet meer weet of er een hogere macht bestaat of dit zelfs ontkent.[1] Ongetwijfeld is dit een verschijnsel dat samenhangt met de secularisering van de westerse beschaving. Dat dit vruchten zijn van de verlichting is maar ten dele correct. Juist de westerse filosofie heeft zich altijd bezig gehouden met het bestaan van God en zeker niet alleen in ontkennende zin. Persoonlijk ben ik altijd erg geboeid door pogingen om het bestaan van God te bewijzen of dit aannemelijk te maken. In dit artikel wil ik uiteenzetten op welke manieren dit geprobeerd is, hoe zich dit verhoudt tot het kerkelijk leergezag, wat de (on)zin is van godsbewijzen en sluit ik af met een persoonlijke noot.

Lees verder